Missionen

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Visionen

Att bygga ett kristet center på västkusten och utifrån Stenungsund och tre mils radie plantera församlingar, välsigna de troende samt vara en avgörande faktor för människors frälsning och andliga utveckling. Vi vill utifrån detta center förlösa människors andliga gåvor och resa upp ledare som tar ett regionalt, nationellt och internationellt ansvar.

Uppdraget

Att aktivt skapa situationer där människor ställs inför det glada budskapet om Jesus och att organisera och forma olika samlingar där troende kan utvecklas i tro, lära och livsstil.

Värdegrunden

  • Vi tror att Bibeln är Guds ord utgör grunden för tro, lära och livsstil.
  • Vi tror att kärlek, alltså principen för våra handlingar, är grunden för allt vi gör.
  • Vi tror att viljan till förändring är en nyckel till vår förnyelse och utveckling.
  • Vi tror på den lilla gruppens och de stora samlingarna förmåga att föra människor närmare Gud.
  • Vi tror att församlingen skall ledas av män och kvinnor med ledarskapets gåvor, samt att erkännandet av alla människors gåvor är basen för nytestamentligt församlingsliv.
  • Vi tror att allt vi gör skall vara av kvalité, samt ära Gud och inspirera människor.
  • Vi tror på den heliga Andes smörjelse, kraft och delaktighet.